หนังสือราชการกรม

รายการหนังสือ
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว509 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว151 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว149 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว150 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1210-1275 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1151-1171 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/1147-1150 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563

[แนวทางฯ]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว133 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว145 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว143 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว141 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว140 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว139 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว136 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบการถ่ายทอดสด (streaming) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) และการรับชมวิดีโอบันทึกการประชุมย้อนหลัง

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.3/ว8 , ว9 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/995-1067 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว428 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว135 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ? มีนาคม 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/919-994 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว130 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/808-877 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว121 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว122 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว96 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว128 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว119 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว120 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว127 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว368 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว110 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว123 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว116 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว5 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว118 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว111 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว112 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว109 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว2 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว97 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว95 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว92 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว91 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว89 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว86 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว98 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว99 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว100 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564)

[รายชื่อ (ใหม่)] [สรุป (อปท.)] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว90 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว87 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)"

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว83 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว85 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว88 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว77 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว63 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรทุนการศึกาาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว79 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว80 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว76 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว73 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว72 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว71 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว61 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว66 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว65 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว54 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว62 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว48 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว59 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว4 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว201 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/471-546 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว51 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว52 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว55 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว42 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว16 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว50 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว46 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/12 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว45 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว44 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/330-334 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว43 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/328-329 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว39 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริใน จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว364 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว38 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว32 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว35 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว102 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว37 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว29 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว23 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

[เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแบบ 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว28 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว51 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว26 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว27 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว11 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การบรรยายและถ่ายทอดสดเรื่อง (หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว15 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว21 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

[อ้างถึง 2] [อ้างถึง 3] [info] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งผลงานของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/43-118 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/119-194 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/41 ,42 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 808.2/41 ,42 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว16 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว10 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว8 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว06 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว9 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การช่วยเหลือผู้ที่ไดัรับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว4062 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/4064 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว4063 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4050 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[หลักเกณฑ์] [แบบรายงาน] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว5 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งกำหนดวันและการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4057 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว04 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว03 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว4054 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว01 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เทศบาล

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4055 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4049 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4056 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว4058 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบกาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/23605 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว174 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4052 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว4042 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนนุด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว4023 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมตามโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว4043 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว4051 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว4053 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว4047 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว4040 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว4041 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว4037 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2/2563

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว4045 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4044 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7798 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว4035 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว4033 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว35 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว34 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

อัตราราคางานต่อหน่วย

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว4036 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว4032 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว4025 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4019 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว4024 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4021 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว4015 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การยื่นข้อเสนอต่หน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสอนต่อหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว4017 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว4016 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/23234-23290 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3992 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4006 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3991 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว4009 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการเรียนสนุก Quiz Challenge

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว4007 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว4005 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว4010 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

[อ้างถึง 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3996 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว4008 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3994 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรวมรุ่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3998 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/23158-23233 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว4002 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3982 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3973 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3956 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3966 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3943 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเลื่อนการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3965 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3954 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 24-27

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3955 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเลื่อนการฝึกอบรม แบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/23076 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3940 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินโครงการสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3942 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญญัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ในภารกิจ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3941 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แผนป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปทส.ตร.64)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3918 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3939 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3929 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3936 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3937 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3938 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ไขอัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3920 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว7621 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3919 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/351 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3916 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3924 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวคิดการส่งเสริมโซลาร์รูฟเสรี ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3917 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3921 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งยืนยันหรือยกเลิกการแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3908 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3891 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3909 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3894 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22840-22906 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3905 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3895 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3896 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3892 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

[แบบรายงานผล] [เอกสารไฟล์ Word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3880 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว7529 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว169 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3889 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3887 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) รุ่นที่ 1

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3890 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดด้านการเงิน การคลังและการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. ผ่านระบบ Web Conference

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.6/ว3886 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3878 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3877 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3876 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (การพัฒนาการเรียนรู้การสอนเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน Training for Wisdom Innovation-TWIN

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3874 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอส่งคู่มือและขั้นตอนการเข้าบันทึกข้อมูลแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งปี 2563 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สำหรับ สถอ.ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานผ่านระบบ DLA-SSO

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/22777 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3847 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือกำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3866 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3872 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด (ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3855 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3865 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว7476 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.3/ว7394 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว165 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3809 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 1-2

[เอกสารแนบ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3843 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กรมการข้าวได้แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/345 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3830 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3831 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3832 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3833 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว217 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว29 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3828 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว3822 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3827 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3824 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3820 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 4

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3817 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว164 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3815 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว7308 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3808 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3807 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3793 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว3799 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว3801 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว7352 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว7307 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3785 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3786 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3798 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่า

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3781 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3775 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 6-7

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว3743 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3773 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3782 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 และประจำปี 2557

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว29 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3769 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม

[ตัวอย่างงบหน้าฯ] [แบบรายงานความต้องการ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3771 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3757 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท.

[บัญชีแนบท้าย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3756 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3762 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมไฟล์ข้อมูล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3749 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3748 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/21805-21806 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22307-22367 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22223-22298 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3729 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3681 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว3718 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว 7198 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3710 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3717 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/21966-21969 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3682 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3714 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3698 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3706 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3705 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว7167 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3684 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3699 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3702 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3686 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สัมชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3700 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3701 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3683 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท .0808.2/21687-21762 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/21800-21804 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES))

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/3677 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3679 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3674 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3680 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว124 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว7667 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3662 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3664 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3663 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/21642-21681 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว3631 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3659 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3658 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว3654 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3643 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3651 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3644 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3632 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3624 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3607 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว7015 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3621 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3623 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3604 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3603 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3605 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3619 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3616 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3620 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3600 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว3541 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3581 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3595 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3555 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3554 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3571 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว3591 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3583 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3594 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

[บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3579 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3593 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว 3590 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.6/ว34 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว35 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563

[เอกสารไฟล์]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3575 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3582 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว3562 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน (การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) รุ่นที่ 1-4

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว3560 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว3559 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3574 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3578 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว6850 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3552 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3551 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3580 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออก

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3573 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด (ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3576 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว6891 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว3556 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว6886 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3557 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/21002-21077 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถึใหม่)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3539 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว3532 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3537 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3540 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3536 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3538 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3538 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว6782 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว74 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (E-SAR) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3527 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (E-SAR) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3526 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Web Conference

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3519 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/20689-20764 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว3505 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว3512 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว6751 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3427 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3427 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอแก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูล การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

[รายชื่อ 1] [รายชื่อ 2]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว3503 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3469 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3470 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/20515-20573 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว196 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เเนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3462 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3458 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว6714 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว147 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3463 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life (สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3468 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 : การบริหารจัดการสถานศึกษาและการสร้างโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Creating Online Schools Using Platform-Based Management)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3455 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว6671 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3456 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/20493 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3435 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3436 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3450 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3439 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3408 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3419 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว3430 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว6624 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/20278-20353 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/20354-20429 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/20276,20277 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รวบรวมและจัดส่งข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[บัญชีแนบ] [แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการฯ] [เอกสารแบบฟอร์มฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3417 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว3414 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว3418 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3409 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว107 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2562 ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3410 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3403 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/20132-20204 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่่ปุ่น SGs Global Leader

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3402 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/20059-20131 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3398 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3400 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการพัมนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3385 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3386 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ติดตามการดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3397 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3396 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3395 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกาาระดับปฐมวัย

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3394 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/19971 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/19972 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรวบรวมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของกลไกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับภูมิภาค (แผนสิงห์ส่งเสริม)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว3384 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3382 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/19868-19871 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3387 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว3383 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว143 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กรณี ขยายเวลาให้สถานศึกาาดำเนินการรับรองข้อมูลนักเรียน (กสศ.05)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3367 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว141 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3364 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3380 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในฤดูน้ำหลาก

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3356 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

มอบหมายผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว3363 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3358 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/19750-19825 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3317 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3316 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว3357 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3347 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3348 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/19599-19648 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3349 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3337 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/19649-19724 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว26 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3335 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 18-19 และรุ่นที่ 21

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3344 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3338 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว27 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.4/ว3331 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/19539-19584 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3309 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว101 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว6496 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว3330 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว 3323 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3262 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3318 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว6445 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3300 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว 6441 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3301 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3293 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/3291 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว3272 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว139 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3294 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3283 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3285 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว2378 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3281 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3282 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3284 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3273 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3271 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3263 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว137 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3261 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3235 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปขอสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว178 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว176 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3252 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3251 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว31 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3253 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3245 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3244 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3237 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3220 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3236 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3218 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว3216 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3217 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3210 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว3211 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว6214 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3200 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3206 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบจ. พ.ศ.2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ.2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบต. พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเมืองพัทยา พ.ศ.2563 รวม 4 ฉบับ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว6174 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3207 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3198 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3187 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3195 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3188 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3172 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.4/ว6086 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC 100

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3194 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว93 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว6173 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมที่ยังคงค้างกับสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3193 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งจังหวัดตรวจสอบทบทวนข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3179 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3186 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว135 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3187 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3176 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว109 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3173 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการเด็กนอกระบบพัฒนาครูและการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3144 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ผลงาน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3145 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัด

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว28 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว3167 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3160 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3143 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกัน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3151 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3155 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Smart Nation: Strategies, Opportunities and Cybersecurity Management

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3147 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว6094 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3152 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3153 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว3154 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3115 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 5

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย

[เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3137 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การติดตามผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3150 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุชุดอุปกรณืสำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว3127 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020"

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว3117 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3142 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว6038 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3118 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

คลิปวีดีโอแนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3099 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3110 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เมษายน 2561 (หลังอบรม 3 เดือน)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3100 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว6023 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3109 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

[หลักเกณฑ์การจัดสรรฯ] [แบบรายงานผลฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว3086 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-payment)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3090 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว15919 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3085 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3069 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งปิดแอปพลิเคชัน Line กลุ่ม (แจ้งลงหนังสือราชการ สถ.)

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว32 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว3076 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3068 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3061 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2998 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3058 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3057 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2562 ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3038 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/18561-18636 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3047 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3048 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3046 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2563 และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3001 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3035 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17997-18072 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว24 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/18204-18273 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17365-18368 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3005 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3032 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3021 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17855-17920 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว5866 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3028 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว18280 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17921-17996 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2987 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3020 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3002 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3003 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว123 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว3000 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/18073-18080 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2999 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2994 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/124 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2993 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2995 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2982 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2980 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2985 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว5776 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 5

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17630-17641 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว5799 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว5752 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2981 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานคดีปกครองภูเก็ต

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/268 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google form

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2940 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2983 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17464-17539 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17388-17463 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17551-17626 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17361-17387 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2973 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563)

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว100 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว2945 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2957 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว2958 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว2950 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.4/ว55 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/17051-17080 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว2949 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2948 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2947 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.4/ว5622 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2932 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว2927 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2943 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2941 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2929 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2939 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2931 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2923 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2924 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2925 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2911 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2919 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2920 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2918 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/16339-16361 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2891 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/16337,16338 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว2874 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.4/ว2909 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2900 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2852 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2866 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (แบบรายงาน กง.บศ.1-6)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว416 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2887 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2851 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงานเเละหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2879 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว2873 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2871 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว2865 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว74 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2841 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2854 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว118 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2848 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2855 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2842 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15986-15989 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2849 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15990-16065 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2856 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเลื่อนการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว158 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2840 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.02/ว2839 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2837 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2835 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15849-15913 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2823 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2824 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15374-15449 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว2812 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2808 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2809 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว2810 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว2755 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2737 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2763 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2804 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2774 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/13360-13435 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2773 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2760 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2761 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2762 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว2758 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว150 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานนำเข้าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลเดือนมีนาคม ? สิงหาคม 2563) เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว2759 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว2753 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว2754 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว117 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2749 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว2750 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว2730 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน (ก.จ.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว5244 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว2728 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดทำข้อเสนอเเผนงานโครงการ เเละการขอรับการสนับนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้เเผนพัฒนาภาค

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว2734 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2735 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการ (การศึกษาแนวทางกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับกฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่มีผลใช้บังคับกรณีการพิจารณาอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ อปท.)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว2701 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2700 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2725 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2724 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การประเมินความพึงพอใจต่อการชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2727 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 08011/238 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/13180-13227 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2682 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2685 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2684 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว 2683 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2686 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2709 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2710 , หนังสือลงวันที่ : 21/01/2564
เผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 7-8