หนังสือราชการกรม

รายการหนังสือ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2034 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว2028 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว4028 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2027 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว2009 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว2014 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2012 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10176-10251 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 6/2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2011 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2563)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว90 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10017-10020 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว2010 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท0801.2/335 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10021-10096 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10097-10172 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9799-9874 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว2001 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9899-9974 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9787-9798 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9764-9767 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9883 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1992 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3903 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1991 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1977 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

[บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1978 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1971 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว89 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1960 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1928 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1928 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ย้ายที่ทำการไปยังที่แต่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/179 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1957 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1907 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1942 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว77 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1930 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1906 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1940 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1931 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1939 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1927 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1914 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3842 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3843 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1925 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1929 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1918 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว1919 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว13 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สถจ.สมุทรสาคร และช่องทางการติดต่อ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/173 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว13 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว12 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1922 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1917 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1903 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1904 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1894 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1900 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1877 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1892 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559.-.2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1890 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1878 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 22 - 32

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1886 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1871 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1874 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งผลการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1880 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1864 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3707 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1879 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1856 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1855 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดส่งหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/165 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1836 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอให้รายงานยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลาด เพื่อดำเนินโครงการ Go Green Plus

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1863 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9446-9467 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1862 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของ อปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว16 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว70 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1840 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1847 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1835 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เกษียณสร้างสุข Happy Retirement) รุ่นที่ 3

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1788 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การสำรวจข้อมูลสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.4/ว1828 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1824 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว70 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1822 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1815 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1825 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1823 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1787 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.4/ว1784 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1781 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1795 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3592 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1799 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1775 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1774 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New Normal"

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1787 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1785 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1788 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1784 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอเชิญประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1782 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1786 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงานงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1764 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานข้อมูลการให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมตามกระบวนงานให้บริการประชาชนในปัจจุบันว่า ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชนในเรื่องใดบ้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1776 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1766 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1698 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 และขอฐานข้อมูลการส่งสื่อทุกจังหวัดทั่วประเทศ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1697 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1763 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1761 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1744 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1726 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(เพิ่มเติม) รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.6/ว57 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3525 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว1713 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1722 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

รายงานผลการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1742 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1698 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1699 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1696 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3489 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว64 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการเปิด-ปิด ภาคเรียน และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1658 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1752 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1728 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1750 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว1749 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 และขอฐานข้อมูลการส่งสื่อทุกจังหวัดทั่วประเทศ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1697 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

[เอกสรไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1739 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1706 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท0801.1/153 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1721 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3456 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1743 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1626 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว78 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1644 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1622 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1605 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1588 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1600 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1627 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/8558-8630 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1620 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/8429-8504 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1613 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1621 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1623 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

[ประกาศฯ]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1642 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1616 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1589 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1641 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1606 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1624 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท0808.2/ว1612 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1615 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1634 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1587 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1590 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1617 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563

ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1599 , หนังสือลงวันที่ : 09/07/2563
เผยแพร่เมื่อ : 09/07/2563